University of Calgary
UofC Navigation

Spring 2017

Submitted by vonwolzo on Fri, 2009-04-24 09:13

AFC Lab Supervisor's Work Schedule
Spring 2017 - May 15 - June 30, 2017

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
8:00 - 8:30 Nargis Sara Sara Hilary      
8:30 - 9:00 | | | |      
9:00 - 9:30 | | | |      
9:30 - 10:00 | | | |      
10:00 - 10:30 | | | | Arezou    
10:30 - 11:00 | | | | |    
11:00 - 11:30 | | | | |    
11:30 - 12:00 V V V V |    
12:00 - 12:30 Agyemang TBA Agyemang TBA |    
12:30 - 1:00 | | | | |    
1:00 - 1:30 | | | | |    
1:30 - 2:00 | | | | Nargis    
2:00 - 2:30 | | | | |    
2:30 - 3:00 | | | | |    
3:00 - 3:30 | | | | |    
3:30 - 4:00 V V V V |    
4:00 - 4:30 Hilary Hossein Arezou Hossein |    
4:30 - 5:00 | | | | |    
5:00 - 5:30 | | | | |    
5:30 - 6:00 | | | | V    
6:00 - 6:30 | | | |      
6:30 - 7:00 | | | |      
7:00 - 7:30 | | | |      
7:30 - 8:00 V V V V      
8:00 - 8:30              
8:30 - 9:00              
9:00 - 9:30              
9:30 - 10:00