University of Calgary
UofC Navigation

Pagpapayo Serbisyo sa mga Magulang ng mga Batang Bilingual

Calgary: Isang lipunang multilingual
Kumukuha ang Calgary ng lakas mula sa kanyang pagiging multilingual. Katunayan, ang mga imigrante ay bumubuo ng mahigit na 21% ng populasyon sa Calgary., at 49% ng mga bagong Calgarians ay hindi nagsasalita ng Ingles o Pranses. Habang mahalaga na ang mga imigranteng ito ay matuto ng Ingles, importante din na kanilang panatilihin ang kanilang katutubong lengguwahe (heritage language).


Pakinabang ng bilingguwalismo
Ang bilingguwalismo ay kapakipakinabang sa pag-unlad ng mga bata. Maraming mga pakinabang ang bilingguwalismo kabilang, ngunit hindi limitado sa, pinahusay na pagbabasa at kakayahang matematika at kadalian sa pag-aaral ng mga karagdagang lengguwahe. Subalit, ang mga magulang kadalasan ay may mga katanungan at mga pag-aatubili tugkol sa pagpapalaki ng kanilang mga anak na maging bilingual.

Ang Pagpapayo Serbisyo sa mga Magulang sa LRC ay umaasa na matugunan ang mga pag-aatubiling ito. Gusto din nitong ipagbigay-alam sa publiko ang tungkol sa pakinabang ng bilingguwalismo at himukin ang mga pamilya, mga guro, at mga mambabatas sa pagsuporta sa mga bata na nagpapakabihasa sa maraming mga lengguwahe.

Pagpapayo Serbisyo sa mga Magulang
Kami ay nag-aalok ng pagpapayo mula sa pananaw ng lingguwistika batay sa kasalukuyang pananaliksik sa larangan ng:

-       Pag-aaral ng lengguwahe ng mga batang multilingual na nasa preschool

-       Paghihiway at paghahalo ng lengguwahe

-       Maagang pagtatamo ng pangalawang lengguwahe

-       Multilingual na edukasyon

-       Multilingguwalismo sa pang araw-araw na buhay

Ang serbisyong ito ay pinangungunahan ni Dr. Jürgen M. Meisel at sinusuportahan ni Dr. Rahat Naqvi. Kung kayo ay may mga katanungan, bisitahin ang mga websites na ito na naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon; I-klik dito  para sa isang sipi sa “Bentaha Habang Buhay“ (Advantage for Life), isang video na nagpapakita ng benepisyo ng bilingguwalismo sa kabataan (childhood bilingualism). Kung gusto ninyong gumawa ng higit na pagbabasa sa mga isyung may kinalaman sa bilingguwalismo sa kabataan, pakitingnan ang listahan ng mga rekomendadong libro. Kung kayo ay may mga pangkalahatang katanungan o kahit anong mga katanungan tungkol sa bilingguwalismo sa preschool o sa pamilya, pakipunan po ang form na ito, na ipapadala kay Dr. Jürgen M. Meisel. Kung kayo ay may mga katanungang may kinalaman sa pag-aaral at bilingguwalismo, pakipunan ang form na ito, na ipapadala kay Dr. Rahat Naqvi.

Kung gusto ninyo ng karagdagang mga impormasyon sa mga sentro na nagtataguyod ng multilingguwalismo sa Calgary, mangyaring sumangguni sa listahang aming kinalap.

Ang Calgary Board of Education (CBE) at ang Calgary Catholic School District ay nakatuon sa mga mag-aaral na magkaroon ng karampatang pag-access sa kalidad at napapanatiling mga programa at mga kurso sa pag-aaral ng lengguwahe. Upang makamit ito, ang CBE ay nagbibigay ng mga programa sa:

•    French Immersion and French as a Second Language 
•    Spanish Bilingual and Spanish Language and Culture 
•    German Bilingual and German Language and Culture 
•    Chinese (Mandarin) Bilingual Program and Chinese (Mandarin) Language and Culture 
•    Iba Pang Mga Lengguwahe at Mga Kultura

Ang Calgary Catholic School Board ay nag-aalok ng mga programa sa Pranses at Espanyol. Ang listahan ng mga kurso sa immersion at bilingual sa Calgary ay matatagpuan dito.

Ang serbiyong ito ay imino-modelo sa serbisyong ina-alok sa Unibersidad ng Hamburg.

Pagtatatuwa

Habang ang lahat ng pag-iingat ay ginawa sa pagtitipon at paglathala ng mga nilalalaman ng website na ito, hindi ang Sentro ng Pananaliksis sa Lengguwahe (Language Research Centre) at Unibersidad ng Calgary ang gumagawa ng anumang mga representasyon o mga garantiya tungkol sa mga impormasyon na ito  Ang mga impormasyong nakapaloob sa website na ito ay ibinibigay sa mga magulang ng mga batang bilingual lamang, at anumang pagtitiwala na inilalagay ninyo ay sa inyong mahigpit na kapahamakan lamang.

Sa pamamagitan mg website na ito kayo ay maaring makipag-ugnayan sa ibang mga websites na hindi nasasakupan ng Language Research Centre o ng Unibersidad ng Calgary. Anumang links na naisama dito ay hindi nangangahulugan ng pagrekomenda sa mga sites na ito o pag-eendorso ng mga pananaw na inihahayag sa loob ng mga ito.