University of Calgary
UofC Navigation

Mga Madalas Itanong

Lito ba ang mga batang lumalaki na nagsasalita ng dalawang lengguwahe o naantala ang kanilang pag-unlad?

Hindi, ang mga bata ay hindi nalilito habang nag-aaral ng dalawang lengguwahe (bilingual) na magkasabay. Ito ay isang isyu na pinag-aralan na ng husto sa nakaraang tatlong dekada, at ang resulta ay malinaw: ang magkasabay na pag-aaral ng dalawang lengguwahe ay isang instansiya ng pag-aaral ng unang lengguwahe bilang bilingual. Ang ibig sabihin nito ay ang pag-aaral ng isa sa dalawang mga lengguwahe ay nagpapatuloy sa parehong paraan at nagiging magkasing-bihasa pareho sa mga nag-aaral ng isang lengguwahe lamang (monolinguals).

Ang panininiwala noon ay ang mga bilinigual ay mahihirapang paghiwalayin ang mga bukabularyo at mga gramatika ng mga lengguwahe. Totoo na ang mga bilingual ay nagagawi na paghaluin ang mga lengguwahe, ngunit ito ay isang natatanging paggamit (code-switching) ng lengguwahe sa mga bilingual, matatanda at mga bata at hindi ibig sabihin na hindi nila kayang paghiwalayin ang dalawang lengguwahe. Katunayan, ang code-switching ay malimit  na ginagamit ng mga bilingual na komportable at bihasa sa dalawang mga lengguwahe at kahit mga bata sa kanilang murang edad ay sumusubok na iwasang paghaluin habang kausap ang mga tao na hindi nakakaintindi ng isa sa mga lengguwahe. Pinakamahalaga, ang mga batang bilingual, na kasing aga ng humigit-kumulang sa dalawang taong edad, ay nagpapakita na sila ay marunong gumamit ng tamang pagbubuo ng mga pangungusap na naaayon sa lengguwahe. Kung, halimbawa, kailangan ng magka-ibang ayos ang mga salita para makapaghayag ng parehong ideya, ang mga bilingual ay gumagamit ng tamang kaayusan sa bawa’t isang lengguwahe, katulad ng Aleman ‘da geht er’, ang literal na pagsasalin ay ‘there goes he’, na taliwas sa ‘there he goes’. Ang pagkakaibhan sa lengguwahe na ito ay nangyayari nang karaniwan, nang walang pagtuturo o espesyal na pagsasanay. Sapat na ang mga magulang o ang ibang mga tagapag-alaga na kusapin sila nang karaniwan.

Ang katanungan na kung mas mabagal ang nagiging pag-unlad ng mga bilingual kumpara sa mga monolingual ay hindi madaling sagutin. Ang pangunahing dahilan ay dahil mahirap hanapin ang  mapagkakatiwalaang pamantayan na sukatin ang bilis ng progreso sa lengguwahe. Saka pa, malaki ang pagkakaiba sa kabuuan ng mga indibidwal, maging mga monolingual at mga bilingual. Ang isang dalawa o tatlong taong gulang na bata ay maaaring mas maaga ng siyam na buwan kumpara sa isa pang kaedad niya. Sa gayon, bagama’t ang ilang mga mananaliksik ay nag-uulat na ang mga bilingual ay nagagawing mahuling magsalita, ibig sabihin paglampas ng dalawang taong edad, ang kanilang pagkaantala ay nasasaklaw ng karaniwang tulin sa pag-unlad ng mga batang monolingual. Samakatwid, maari nating sabihin na, bagama’t maaaring may pangkalahatang kabagalan ang pagtatamo ng dalawang lengguwahe, ang mga batang bilingual ay hindi nabibilang na labas sa karaniwang tulin kumpara sa mga monolingual.

Ang aking asawa ay nagasasalita ng isang lengguwahe at ako naman ay nagsasalita din ng isa pa. Alinmang wika ay hindi Ingles. Mahihirapan ba ang anak ko sa eskuwela kung siya ay marunong ng dalawang lengguwahe maliban sa Ingles?

Dahil sa angking kakayahan ng mga tao na mag-aral ng lengguwahe, ang mga bata ay kaya ding mag-aral ng dalawa at tatlong lengguwahe ng sabay-sabay; ang kanilang pagkabihasa sa bawa’t lengguwahe ay hindi nagkakaiba ng malaki sa mga nagsasalita lamang ng isang lengguwahe (monolinguals). Ngunit ang kakayahan na ito ay nagbabago habang sila ay tumatanda. Kasing-aga ng humigit-kumulang na apat na taong edad, maoobserbahan natin ito. Sa ibang salita, kapag ang bata ay nagsimulang mag-aral ng isang lengguwahe paglampas ng edad na iyon, ang kanilang kaalamang-gramatiko (acquired grammatical knowledge) ay ibang-iba sa kaalamang-gramatiko ng isang katutubong nagsasalita (native speaker). Habang lalong naantala ang paglalantad sa isang lengguwahe, mas lalong lumalaki ang pagkakaiba. Kaya pa ring matuto ng lengguwahe, kahit na may edad na, ngunit ang bata ay malamang na hindi na matuto nito kagaya ng isang katutubong nagsasalita. Samakatwid, kung gusto ninyo na matamo ng inyong anak ang karunungan at kakayahan na magsalita ng Ingles kagaya ng isang katutubong nagsasalita, siguraduhin na ang inyong anak ay mabigyan ng pagkakataon na matuto ng Ingles habang bata pa, mas mabuti kung bago siya mag-apat na taon.

Gusto kung madagdag ng isang punto. Para matuto ang mga bata na magtamo ng mga lengguwahe, hindi nila kailangan ng espesyal na pagtuturo o pagmo-monitor.; kailangan lamang nila na malantad sa lengguwahe o mga lengguwahe na gusto nilang pag-aralan. Ang paglalantad ay nangangahulugan na sila ay kailangang kausapin at makisalamuha sa mga lengguwaheng ito.Hindi sapat ang sila’y makikinig lamang sa pag-uusap o manonood ng telebisyon sa iba’t ibang mga lengguwahe. Ito ay totoo sa mga monolingual at sa mga bilingual. Ngunit dahil sa ang mga bata na lumalaking multilingual ay kukunti ang natatanggap na  paglalantad sa bawa’t isa sa kanilang mga lengguwahe kumpara sa mga monolingual, kung bibilangin natin ang oras ng kanilang araw-araw na kontak sa lengguwahe, mas importante na ang mga multilingual na mabigyan ng saganang lingguwistikang kapaligiran ng kanilang mga magulang at mga tagapag-alaga na kailangan ay kausapin sila, basahan at iba pa.

Gusto kong turuan ang aking anak na magbasa. Tuturuan ko ba siyang magbasa sa isang lengguwahe lamang?

Bilang isang magulang, importante ang inyong papel na matulungan ang inyong anak na maging magaling sa pagbabasa. Mga importanteng bagay na dapat tandaan.

  • Hindi siya malilito kahit na siya ay basahan sa dalawang lengguwahe.
  • Ang mga pananaliksik ay nagpapahiwatig na ito ay napakahalaga sa isang bata na nag-aaral ng dalawang lengguwahe.
  • Importante na ang mga eskuwelahan at mga guro na kilalanin ang mga mga lengguwahe (heritage languages) sa silid-aralan. Natutulungan nito na sila’y maging mas may tiwala sa sarili at upang maging mas mahusay na mambabasa sa parehong lengguwahe. Maraming mga mapagkukunan ng tulong para tulungan kayo na maging bihasa sa pagbabasa’t pagsusulat sa dalawang lengguwahe. Pagbabasa ng mga librong nailathala sa dalawang lengguwahe ay isang magandang paraan para matuto sa parehong lengguwahe. Meron ding mga software na maari ninyong gamitin para tulungan ang inyong anak na magbasa.

Para sa dagdag-kaalaman, bisitahin ang mga sumusunod na websites:

http://www.mantralingua.com/mantralinguachoosecountry.html 

http://www.scribjab.com/

http://www.ryerson.ca/mylanguage/

http://www.elodil.com/

http://www.rahatnaqvi.ca/wordpress/publications/in-the-media/dual-language-training-2/ 

Ang pangkasalukuyang pananaliksik ay nagpapakita ng kahalagahan ng paghimuk sa mga propesyunal at mga guro na ituring ang mga batang imigrante na mga posibleng bilingual na kailangan ng suporta at patnubay habang sila ay naglalabay sa kanilang mundo ng dalawang lengguwahe. (Chumak, 2012).

Kung kayo ay naghahanap ng karagdagang impormasyon tingnan ang mga akda ng dalubhasang kilala sa buong mundo Propesor Jim Cummins sa Universidad ng Toronto. Puntahan ang:

http://iteachilearn.org/cummins/